** ห้องปฏิบัติการ งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2567
จะเปิดให้บริการปกติวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป **

File: แจ้งปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงเทศกาลปีใหม่

บริการของหน่วยงาน

หน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบน้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ ตามวิธีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ดังนี้
  1. บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำใต้ดิน น้ำบาดาล น้ำประปา น้ำดื่มและน้ำผิวดิน โดยมีดัชนีชี้วัดหรือคุณลักษณะที่ต้องการทราบ ตามประกาศ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎหมาย หรือมาตรฐานคุณภาพของน้ำประเภทต่างๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ และใช้วิธีวิเคราะห์/ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, WEF)
  2. บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ทั้งที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร โดยใช้วิธีวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน  Official Methods of Analysis of Association of Official Analytical Chemists (AOAC) ) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ที่กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
  3. บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างอื่น ๆ ตามที่ผู้ขอรับบริการและหน่วยบริการวิเคราะห์และทดสอบน้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชนตกลงกัน

*** รับ-ส่งตัวอย่างเฉพาะวันจันทร์และอังคารเท่านั้น (เวลาไม่เกิน 14.30 น.) ***

เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
© Copyright 2011,Marupong Chomchalao, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University All Rights Reserved.